top of page

ตัวอย่างการให้นักเรียนทำทักษะ CESA ใน confined water
หลังจากที่ ครูทำการสาธิตวิธีทำให้นักเรียนดูแล้ว ให้นักเรียนทำ
- Neutral Buoyancy ก่อน
- มือซ้ายจับสาย LPI (Low Pressure Inflator)
- มือขวายื่นออกไปข้างหน้าตรงๆ
- หายใจเข้า ออก 3 ครั้ง ครั้งที่ 3 หายใจเข้า แล้วเริ่มว่าย แล้วค่อยๆ ปล่อยฟองอากาศออกมาจากจุดเริ่มต้นจนได้ระยะ 9 เมตร (การหายใจเข้าออก 3 ครั้งไม่ต้องทำก็ได้ ถ้านักเรียนสามารถว่ายถึง)
- ครูต้องว่ายไปกับนักเรียนด้วย เพื่อดูว่า นักเรียนทำได้ตาม Performance Requirement หรือ ไม่ (จุดสำคัญคือ ว่ายช้าๆ, ปล่อยฟอง หรือ เปล่งเสียงตลอดเวลา, ระยะทาง 9 เมตร, จับสาย LPI ไว้ตลอด)
 

ตัวอย่างการให้นักเรียนทำทักษะ Loose Cylinder Band (สายรัดแทงค์หลวม) ใน confined water

- ตอนที่ครูสาธิตให้นักเรียนดู ถ้ามี DM ให้ครูทำทักษะคู่กับ DMโดยให้ DM นอนหรือนั่ง ทำสายรัดแทงค์ให้หลวม แล้ว ใส่กลับเข้าไปใหม่ โดยสาธิตให้นักเรียนดูด้วยกว่าการดึงสายให้แน่นขึ้นกว่าเดิมทำอย่างไร
 

- ตอนให้นักเรียนทำทักษะ ครูทำให้สายรัดแทงค์หลวมไว้ก่อน โดยปกติคือเอาสายรัดมาไว้ที่บริเวณคอแทงค์ (เหมือนเวลาที่แทงค์หลุดจริงๆ) แล้ว ให้นักเรียนรัดสายรัดแทงค์ให้แน่น
- นักเรียนไม่จำเป็นต้องทำสายรัดแทงค์ให้หลวมด้วยตัวเอง แต่ต้องใส่สายกลับมาให้แน่นได้ (have student demonstrate resecuring loose cylinder band หรือ  ให้นักเรียนแสดงวิธีรัดสายรัดแทงค์ให้แน่น)
 

bottom of page