top of page

Safety stop กับ การเตะขาเบาๆ


การทำ safety stop นั้นได้รับการสอนกันมาตั้งแต่ สมัยที่เราเรียน Open water ว่า ให้เราลอยตัวนิ่งๆ หายใจเข้าออกตามปกติ ที่ความลึก 5 เมตร ( หรือในช่วงความลึก ที่ 3-6 เมตร ) ... ข้อปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอและเป็นมาตรฐานสำหรับการทำ Safety stop ในปัจจุบันนี้ แต่ ก็ยังมีคำแนะนำจากการศึกษาวิจัยบางแหล่งที่ แนะนำว่า การออกกำลังกาย " เบาๆ " เช่นการเตะขาช้าๆ เบาๆ ( ถ้าเราเกาะเชือกทุ่น ,เชือกสมอ, หรือ safety stop bar )

ในระหว่างการทำ safety stop นั้น จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิต เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยและทำให้ไนโตรเจน ถูกปลดปล่อยออกมาได้ ดีกว่าการลอยตัวอยู่นิ่งๆ ( แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการออกกำลังที่มากจนเกินไป เพราะจะส่งผลเสียมากกว่า เนื่องจากหากการไหลเวียนโลหิต ไปยังเนื้อเยื่อต่างๆมากไป ไนโตรเจนจะถูกปลดปล่อยออกมาไวมากและ จะเกิดการพัฒนาไปเป็นฟองก๊าซไนโตรเจนในที่สุด ) ดังนั้น หากจะมีการเคลื่อนไหว บ้าง เบาๆ ช้าๆ ในขณะที่ทำ safety stop จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่หน้ากังวล แต่ประการใดครับ ..... เพียงแต่ ต้องควบคุมว่าอย่าให้มันกลายเป็นการออกกำลังหนักๆ ขณะทำ safety stop ไปก็แล้วกัน

อีกประเด็นที่สำคัญ คือ safety stop เป็นสิ่งที่ " Should DO " ไม่ใช่สิ่งที่ " Must DO " ( ต่างจาก decompression stop นะครับ อันนั้นเป็นสิ่งที่ MUST DO เมื่อท่านดำน้ำจนติด decomp ห้ามละเลยหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำอย่างเด็ดขาด ) หากมีประเด็นที่ไม่สามารถทำ safety stop ได้อย่างปลอดภัย เช่น น้ำไหล มีกระแสน้ำแรง , อากาศไม่เหลือพอที่จะทำ safety stop หรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ก็อาจงดเว้นไม่ต้องทำได้ครับ แต่ทั้งนี้ หากสามารถทำได้ ก็ควรพิจรณาการทำ safety stop ไว้ก่อนในทุกกรณีครับ


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page