Safety stop กับ การเตะขาเบาๆ


การทำ safety stop นั้นได้รับการสอนกันมาตั้งแต่ สมัยที่เราเรียน Open water ว่า ให้เราลอยตัวนิ่งๆ หายใจเข้าออกตามปกติ ที่ความลึก 5 เมตร ( หรือในช่วงความลึก ที่ 3-6 เมตร ) ... ข้อปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอและเป็นมาตรฐานสำหรับการทำ Safety stop ในปัจจุบันนี้ แต่ ก็ยังมีคำแนะนำจากการศึกษาวิจัยบางแหล่งที่ แนะนำว่า การออกกำลังกาย " เบาๆ " เช่นการเตะขาช้าๆ เบาๆ ( ถ้าเราเกาะเชือกทุ่น ,เชือกสมอ, หรือ safety stop bar )

ในระหว่างการทำ safety stop นั้น จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิต เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยและทำให้ไนโตรเจน ถูกปลดปล่อยออกมาได้ ดีกว่าการลอยตัวอยู่นิ่งๆ ( แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการออกกำลังที่มากจนเกินไป เพราะจะส่งผลเสียมากกว่า เนื่องจากหากการไหลเวียนโลหิต ไปยังเนื้อเยื่อต่างๆมากไป ไนโตรเจนจะถูกปลดปล่อยออกมาไวมากและ จะเกิดการพัฒนาไปเป็นฟองก๊าซไนโตรเจนในที่สุด ) ดังนั้น หากจะมีการเคลื่อนไหว บ้าง เบาๆ ช้าๆ ในขณะที่ทำ safety stop จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่หน้ากังวล แต่ประการใดครับ ..... เพียงแต่ ต้องควบคุมว่าอย่าให้มันกลายเป็นการออกกำลังหนักๆ ขณะทำ safety stop ไปก็แล้วกัน

อีกประเด็นที่สำคัญ คือ safety stop เป็นสิ่งที่ " Should DO " ไม่ใช่สิ่งที่ " Must DO " ( ต่างจาก decompression stop นะครับ อันนั้นเป็นสิ่งที่ MUST DO เมื่อท่านดำน้ำจนติด decomp ห้ามละเลยหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำอย่างเด็ดขาด ) หากมีประเด็นที่ไม่สามารถทำ safety stop ได้อย่างปลอดภัย เช่น น้ำไหล มีกระแสน้ำแรง , อากาศไม่เหลือพอที่จะทำ safety stop หรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ก็อาจงดเว้นไม่ต้องทำได้ครับ แต่ทั้งนี้ หากสามารถทำได้ ก็ควรพิจรณาการทำ safety stop ไว้ก่อนในทุกกรณีครับ


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square